logopoeia – Anne Waldman
melopoeia – andrew whiteman
phanopoeia – Adrienne Amato